1. Wprowadzenie

Prowadząc działalność gospodarczą pod firmą COGITA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 4, 42-282 Widzów, NIP 9492257381 dbamy o odpowiednie traktowanie Państwa danych osobowych. Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.
Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel serwisu internetowego cogita.ai zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

2. Dane osobowe

2.1. Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, jak i przypadków, w których Państwa dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2.2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną stroną internetową.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Państwa dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W zakładce „kontakt” znajdującej się na stronie internetowej znaleźć możesz formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania mogą Państwo udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Państwa wolą. Ww. dane (poza treścią pytania) są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Państwa pytanie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Pełny zakres Państwa praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera swoje dane w postaci adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili wyrażoną zgodę można odwołać.
Pełny zakres Państwa praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Państwa praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Piksela Meta

Administrator korzysta z funkcji Pixel Meta (https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142). Ta technologia powoduje, że firma Meta (Meta Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Meta Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on firmie Meta na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Meta Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie).

F. Media społecznościowe

Na stronie znaleźć można linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

2.3. Jak długo przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 1. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 2. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 4. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

2.4. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

2.5. Jakie prawa przysługują Państwu i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadają Państwo określone prawa dotyczące Państwa danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się pod następującymi danymi:

Adam G. Dobrakowski

ul. Łąkowa 4

42-282 Widzów

e-mail: adam.dobrakowski@cogita.ai

Na otrzymany od Państwa list odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.

 1. Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to mogą Państwo wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

 1. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, można dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas, albo gdy wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 1. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

– kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do przeniesienie dotyczących Państwa danych oraz mają Państwo prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

E. Prawo do przenoszenia danych

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych mogą Państwo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

 1. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Pliki cookies (ciasteczka)

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

 1. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.

Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać.

Pliki cookies wykorzystywane są aby:

– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystają,

– dostosowywać treść do Państwa wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3. Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

Pliki cookies stałe – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Państwo.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydują się Państwo zmienić ustawienia, proszę zwrócić uwagę, że pliki cookies służą Państwa wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Państwa przeglądarce.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Państwo przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Adam G. Dobrakowski

ul. Łąkowa 4

42-282 Widzów

e-mail: adam.dobrakowski@cogita.ai

Our mission is to create artificial intelligence technology that benefits people.

Our Services

AI algorithms

AI audit

Trainings

Consultations

Information

FAQ

Team

Company

Services

News

Industries

COGITA Sp. z o.o. is a company registered in the National Court Register kept by the District Court in Częstochowa (Poland), XVII Economic Division of the National Court Register. KRS (National Court Register) number: 0000995030, NIP (Tax Identification Number): 9492257381.